ข้อมูลข่าว

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

            คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 ให้กำหนดวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยสืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทาน แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ใจความเกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรง ห่วงใยต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบ อยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกร ให้ร่วม มือกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอด ปลอดภัยของโลกด้วย

              จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวในการ ดำเนินงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและ เอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกัน ของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอความเห็น ขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควร ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่จะกำหนดให้ วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้พสกนิกร ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตระหนักถึงความสำคัญได้ร่วมกัน ผนึกกำลังในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไปและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 ประกาศให้ วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน สิ่งแวดล้อมไทย

***************************************************

ขอเชิญชวนประชาชนลดรับ ลดให้

ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันสิ่งแวดล้อมไทย

ตัดต้นไม้

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่บ้านประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม นำเลื่อยยนต์เข้าช่วยกันตัดต้นไม้ใกล้บ้านเรือนประชาชน ตามคำร้องขอ ในชุมชนย่อยที่ ๒ บ้านของนางสุภารัตน์ พ่วงดี และชุมชนย่อยที่ ๓ บ้านของนายชาญชัย จารุสันติสุข
*** ช่วงนี้ลมแรง หากพี่น้องประชาชนท่านใดพบเห็นต้นไม้มีความสุ่มเสี่ยงในการสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 039 389 022 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลมะขาม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางกัญญาณัฐ จันทมิตร หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางศิริวัลย์ เศษอ่อน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม ทัศนศึกษาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.จันทบุรี (ผึ้ง) โดยเข้าเยี่ยมชมแมลงเศรษฐกิจเช่น ผึ้ง ชันโรง จิ้งหรีด การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะชำกล้ามะนาว และการทำสบู่ การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จะทำให้เด็กมีความสนใจ กระตือรือร้น ได้พบเห็นและศึกษาสิ่งแปลกใหม่ เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ตามความสนใจจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบแรงดันถังดับเพลิง

ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่บ้านประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ตรวจสอบแรงดันถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
***ถังดับเพลิงสีแดง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง บรรจุถังสีแดง ภายในบรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน ลักษณะน้ำยาที่ฉีดออกมาเป็นฝุ่นละอองสามารถดับเพลิงไหม้ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เช่นเพลิงไหม้ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ำมัน แก๊ส และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท

เก็บกระทง

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่ท่าน้ำวัดมะขาม เก็บขยะจากการลอยกระทง และกระทง ณ ท่าน้ำวัดมะขาม เพื่อคืนความสะอาดสวยงามให้แก่หนองตะพอง