ข้อมูลข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ…

Read more

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ และปฏิบัติงานกู้ภัย ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ อ่านต่อ…

Read more

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบรบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เพื่อทำหน้าที่ในการดุแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ่านต่อ…

Read more

รวมข่าวสารล่าสุด

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบรบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ… ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นโบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

Read more

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

แจ้งผลการอัปเดตระบบใหม่

เนื่องด้วยระบบมีการอัปเดตระบบใหม่ จึงทำให้การเพิ่มเนื้อหามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีเครื่องมืออยู่ด้านบน ตอนนี้ เครื่องมือในการเพิ่มข้อมูลรูปภาพ ไฟล์PDF จะอยู่ภายใต้เครื่องมือที่มีสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย + ดังนี้

Read more

เรื่อง จัดประชาคมหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลมะขาม

เทศบาลตำบลมะขามขอเรียนเชิญผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม เพื่อเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๓

มีกิจกรรมมากมายเช่น การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เรื่องการจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนมะขาม จ.จันทบุรี กิจกรรมจิตอาสา โดยทำความสะอาดถนนและสวนสุขภาพหนองตะพอง กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงและแผนป้องกัน                    

จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม2563.pptx-5

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดให้จังหวัดและอำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยแห่งละ ๕๐ คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลมะขาม โดยการนำของ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ และปฏิบัติงานกู้ภัย ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม นำไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดูแลตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม และเพิ่มจำนวนสมาชิกจิตอาสาภัยพิบัติให้มีจำนวนมากขึ้น ในวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลบาลตำบลมะขาม

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบรบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กำหนดไว้ว่าการจัดให้มีบุคลากรและค่าใช้จ่ายของบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการดุแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงและแผนป้องกัน

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนดับเพลิงและแผนป้องกัน โดยอบรมเรื่องทฤษฎีไฟ การจัดทำแผนบูรณาการ การฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟ ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการฝึกปฏิบัติการดับเพลิง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับเหตุที่อาจเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม