ปิดปรับปรุงชั่วคราว กำลังอยู่ในขั้นตอนทดลองระบบ

เว็บไซต์นี้ อยู่ในขึ้นตอนการปรับปรุงระบบ
และอยู่ในขั้นตอนจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการให้บริการแบบต่อเนื่อง และการให้บริการภาคประชาชน