ข้อมูลข่าว

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา อ่านต่อ…

Read more

ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

หากท่านใดมีเรื่องร้องเรียน ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลมะขาม ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขาม ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ อ่านต่อ…

Read more

แจ้งการฝึกทหาร วันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 61

ช่วงระหว่าง วันที่ 20 ธ.ค. 60 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 61 จะมีการฝึกอบรมหลักสูตรลาดตะเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สังกัดกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคที่ตั้ง, ภาคทะเล และภาคป่าภูเขา ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี, อำเภอขลุง, อำเภอมะขาม, อำเภอโป่งน้ำร้อน, อำเภอสอยดาว, อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอแก่งหางแมว อ่านต่อ…

Read more

โยคะเพื่อสุขภาพ

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพสตรีอาสาพัฒนาตำบล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้แก่สมาชิกสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลมะขาม ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม อ่านต่อ…

Read more

คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายประวิช เลิศพรทิพย์

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายประวิช  เลิศพรทิพย์                                      แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลมะขาม  วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 Read more

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง                                                                                                                                                การคมนาคมในเขตเทศบาลมีถนนที่สำคัญ   จำนวน   4    สาย                                                                                            – ทางหลวง 1  สาย  คือเส้นทางสาย  317                                                                                                                  – สะพาน  ค.ส.ล.  ข้ามคลองมะขามและแบ่งเขตเทศบาล  จำนวน  4   สะพาน                                                        – การคมนาคม/การขนส่ง   มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  เส้นทางสายจันทบุรี – สระแก้ว  มีรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (รถยนต์ 2 แถว)  ที่วิ่งรับผู้โดยสารภายในเขตเทศบาล                      การไฟฟ้า                                                                                                                                                           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   ร้อยละ  100  ของครัวเรือน     เทศบาลตำบลมะขาม  ได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลมะขามได้ร้อยละ  98  ของพื้นที่ในเขตเทศบาล                        การประปา                                                                                                                                                      จำนวนครัวเรือนที่มีประปา ร้อยละ  95  ของครัวเรือน  โดยสำนักงานประปาจังหวัดจันทบุรี  ไม่มีประปาใช้          ร้อยละ  5   ของครัวเรือน (ใช้น้ำบ่อ)

 

สถาพเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ                                                                                                                                          การเกษตร ประชากรในเขตส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  และการบริการและมีประชากรบางส่วนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การทำสวนผลไม้  เช่น  เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมจะอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลมะขาม                                                                                                                                        การบริการ     ร้านเสริมสวยและตัดผม  11  แห่ง                                                                                               อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน  เช่น ประกอบทำเหรียญหล่อพระ , ทำธูปหอม  จำนวน  1  แห่ง    การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม                                                                                   – ตลาดสด  1  แห่ง                                                                                                                                                    – ร้านค้าทั่วไป  80  แห่ง                                                                                                                                          – การบริการ 10 แห่ง                                                                                                                         รายได้ประชากร  รายได้หลักของประชากรในเขตมาจากการค้าขาย และบริการ    ทำสวนผลไม้

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

ลักษณะที่ตั้งอาณาเขตและเขตการปกครอง                                                    เทศบาลตำบลมะขาม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  มีระยะการเดินทางโดยรถยนต์  ห่างจากกรุงเทพฯ  ไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ 230 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศเหนือระยะทาง  12  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  0.7553 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้                                                                                              ทิศเหนือ                   จรดหนองตะพอง                                          ทิศตะวันตก                 จรดคลองมะขาม                                          ทิศตะวันออก                จรดหนองตะพอง                                          ทิศใต้                     จรดคลองมะขาม