ITA2565

ITA2565

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. รับทราบผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 พบคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของประเทศ 81.25 คะแนน สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 13.35 คะแนน จากหน่วยงานภาครัฐ 8,300 แห่งทั่วประเทศ
โดยการประเมิน ITA เป็นแนวนโยบายสำคัญในการป้องกันการทุตริตที่บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ และเป็นกลไกป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้ถูกกำหนดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนงานระดับประเทศ นอกจากนี้ ครม. ยังได้เห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการรักษาแนวปฏิบัติที่ดีไว้และต่อยอดขยายผลการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ รวม 5 ข้อ ดังนี้
1. เร่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ การป้องกันการทุจริต และการให้บริการสาธารณะ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนและให้คำแนะนำในด้านกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานแก่ อปท.
3. ขับเคลื่อนการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉ. ..) พ.ศ. …. ให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ใน รธน. เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติ
4. ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐดำเนินการกำกับติดตามการประเมิน ITA
5. ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบฯ 2565 – 2570
 

ความหมาย ITA

Print Friendly, PDF & Email