ไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19)

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขาม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรี จิตอาสาและประชาชนที่สนใจ ในเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) และการป้องกัน เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลมะชาม เผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกัน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะขาม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม

Print Friendly, PDF & Email