โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ตามบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

Print Friendly, PDF & Email