โครงการประชุมประชาคม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา จัดทำโครงการประชุมประชาคมขึ้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม

Print Friendly, PDF & Email