โครงการงานวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว)

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม และเทศบาลตำบลมะขามร่วมกับ ส่วนราชการในอำเภอมะขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน ภาคเอกชนและประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอมะขาม ได้ร่วมแรงร่วมใจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดประเพณีตักบาตรเทโว เป็นงานประจำปีของอำเภอมะขาม และเทศบาลตำบลมะขามเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีอำนาจหน้าที่ในการ สืบสาน อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป จึงได้จัดทำโครงการงานวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจที่ดีงามตามหลักศาสนา ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน และชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม และในปีนี้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดต่างๆ ในเขตอำเภอมะขามจำนวน ๒๖ วัด จำนวน ๑๖๙ รูป ตลอดแนวถนนสุขาภิบาล 1 เทศบาลตำบลมะขาม ตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) จนถึงวัดมะขาม

Print Friendly, PDF & Email