โครงการก่อสร้าง

งานกองช่างเทศบาลตำบลมะขามโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะซอยทุ่งน้อย จำนวน ๒๒ โคม และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย โรงสูบ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จในจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

Print Friendly, PDF & Email