วิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑”

เทศบาลตำบลมะขาม โดยการนำของนายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑” โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑” เนื่องจากวันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบการมรณภาพ พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ท่านพ่อใย) วัดมะขาม ซึ่งทุกๆปี ศิษยานุศิษย์ร่วมกับวัดมะขามจะมีกิจกรรมร่วมทำบุญระลึกถึงท่านพ่อใย สำหรับปีนี้ได้มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ประกอบกับเทศบาลตำบลมะขามได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่วเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจึงเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมวิ่งการกุศลภายใต้ชื่อ “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑” โดยเงินรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจะบริจาคให้กับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ วัดมะขาม โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงพยาบาลมะขาม เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

Print Friendly, PDF & Email