รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

Print Friendly, PDF & Email