ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลมะขามโดยการนำของ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและร่วมสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันระหว่างประชาชนกับเทศบาลตำบลมะขาม จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
โดยมีกิจกรรม…
ในวันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
การแข่งขันประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การแสดงรำวงพื้นบ้าน และกิจกรรมการแสดงของสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลมะขาม และชมรมผู้สูงอายุ
ในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
ตั้งขบวนแห่รถพระพุทธรูป รูปเหมือนท่านพ่อใย และขบวนแห่ผ้าป่าของเทศบาลตำบลมะขามร่วมกับประชาชน ณ สามแยกทางเข้าชุมชนย่อย ที่ ๓ หนองไก่เถื่อน ไปจนถึงวัดมะขาม และจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

Print Friendly, PDF & Email