ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

นายปฐมพงษ์ แสงนิล รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม

Print Friendly, PDF & Email