ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

 
สภาเทศบาลตำบลมะขามได้จัดประชุม เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ประกอบกับนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ได้ลงนามประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามครั้งที่ผ่านมา รับรองรายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่องขอความเห็นชอบรับมอบเลื่อยโซ่ยนต์ไฟฟ้าจากศุลการกรตรวจสินค้าลาดกระบัง วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ศาลาประชาคมสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม
Print Friendly, PDF & Email