ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๙ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๔ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศ-ภดส.1ปี64

ราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภดส.1-1

Print Friendly, PDF & Email