ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓๒ มาตรา ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ-ภดส.3-ปี64

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภดส.3-1

Print Friendly, PDF & Email