ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ-ภดส.1-ปี63

ราคาประเมินทุนทรัพย์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภดส.1

Print Friendly, PDF & Email