ประกาศเทศบาลตำบลมะขาม เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๓

 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓เป็นต้นไป นั้น

ประกาศ-ภดส.3-ปี63-1

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภดส.3

Print Friendly, PDF & Email