งานกิจการสภา

 เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขามในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม

Print Friendly, PDF & Email