ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19)

นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC – 19) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยไซส์เด็กที่เย็บขึ้มมาเองเพื่อการป้องกันตนเอง และให้คำแนะนำวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ในวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม

Print Friendly, PDF & Email