การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

 
นายอุลิศ สุจิระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลมะขาม
Print Friendly, PDF & Email