วันป่าชุมชน 24 พ.ค. 2565

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 ขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Read more

นิทานต้านโควิด – 19

ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 หลาย ๆ ครอบครัวต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน
โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กวัยปฐมวัย การสอนและหากิจกรรมร่วมกันจึงถือเป็นสิ่งสำคัญโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยพ่อแม่และผู้ปกครองในการใช้เวลาอยู่กับลูกหลานวัยปฐมวัยอีกทั้งยังได้ปลูกฝัง “วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ให้กับพวกเขา

Read more
1 2 3 4 5 208