โครงการประชุมประชาคม

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) อ่านต่อ…

Read more

มอบหน้ากากอนามัย

ให้กับทางวัดมะขาม และวัดพระบาทเขามะขาม เพื่อไว้ใช้การป้องกันและควบคุมโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อ่านต่อ…

Read more