ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลมะขาม เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ รายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขาม ลักษณะของกิจกรรมที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ รายงานการรับเงิน-จ่ายเงินประจำเดือนกันยายน ประจำไตรมาสที่ ๔ และประจำปีงบประมาณ การรับรองรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ เสนอแผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓ (จากทางกลุ่มองค์กร ภาคประชาชน) พิจารณาแผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓ อนุมัติการใช้งบประมาณที่สอดคล้องตามแผนงาน ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมะขาม เรื่องที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และเรื่องแผนพัฒนาดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทสบาลตำบลมะขาม

โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์

นางศิริวัลย์ เศษอ่อน (ครูบี) นางสาวชัชมา เทพวรสุข (ครูเปตอง) นางสาวสายใจ จิตประคอง (ครูปุ้ย) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน เพื่อให้ครูเห็นสภาพที่แท้จริงของครอบครัวของเด็ก ทั้งกายภาพคือสภาพทั่วไปของบ้าน บุคคลในครอบครัว และด้านความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวนอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบ้าน กับศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทำให้รับทราบปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ วันศุกร์ที่ ๒๕ และวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม โ ๒๕๖๒

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์ ปลัดเทศบาลตำบลมะขาม พนักงานเทศบาล ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะพร้อมทำความสะอาดบริเวณเส้นทางถนนหลวง ๓๑๗ ใน หน้าโรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณเส้นทางถนนหลวง ๓๑๗ ใน หน้าโรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๕๗ วินาที ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม