เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

 1. ประวัติเทศบาลตำบลมะขาม
  1. เรื่องเล่าความเป็นมา
  2. ตราสัญญาลักษณ์ประจำท้องถิ่น
  3. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
 2. สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  1. สถานที่ตั้ง
  2. สถาพทั่วไป
  3. สภาพสังคม
  4. สภาพเศรษฐกิจ
  5. กาบริการพื้นฐาน
 3. โครงสร้างหน่วยงาน
 4. คณะผู้บริหาร
 5. สภาเทศบาล
 6. นโยบายการบริหาร
 7. ข้อมูลบุคลากร
 8. แผนพัฒนาเทศบาล
  1. แผนชุมชน
  2. แผนพัฒนาเทศบาล
  3. แผนการดำเนินงาน
  4. แผนอัตรากำลัง
 9. รายงาน
  1. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  2. รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  3. รายงานการคลัง
 10. เทศบัญญัติงบประมาณ
  1. รายรับ
  2. รายจ่าย
Print Friendly, PDF & Email