เปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะหินอ่อน