ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒