การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

วัฒนธรรมองค์กร ของเทศบาลตำบลมะขาม

 การแต่งกายสุภาพ สะอาด การใช้วาจาสุภาพในการสื่อสารระหว่างกันและให้บริการประชาชน การมาทำงาน “เช้า”รอรับปัญหาและรอบริการประชาชน การรักษาความสะอาดของบริเวณที่ทำการ เพื่อพร้อมให้บริการประชาชน 

จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓

มีกิจกรรมมากมายเช่น พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย มอบเงินและข้าวสาร ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจกจ่ายชุดถุงอิ่มอุ่นให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน โดยเทศบาลตำบลมะขามจัดนิทรรศการในเรื่องการสร้างจิตสำนึกเรื่องขยะแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ                                                 

จดหมายข่าวประจำดือนพฤษภาคม-มิถุนายน2563

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่โดยดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในเขตเทศบาลตำบลมะขาม เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา ในวันพุธที่ ๑ และ วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓