จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๒

มีกิจกรรมมากมาย เช่น โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ถูกวิธี ทั้งการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ( โดยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา) โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเสริม พฤติกรรมป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมแบบยั่งยืน กิจกรรมงานวิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑ วางพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม2562

กั้นฝายน้ำล้น

เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่กั้นฝายน้ำล้นในชุมชนย่อยที่ ๔ บ้านหนองแฟบ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการทำเกษตรต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนย่อยที่ ๔ บ้านหนองแฟบ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง

นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานเทศบาล ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง จัดโดยเทศบาลตำบลมะขาม ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันเก็บผักตบชวา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณปากอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง

เตรียมสถานที่ลอยกระทง

เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่ท่าน้ำวัดมะขามทำความสะอาดต่างๆ การปรับแต่งพื้นที่น้ำโดยใช้รถแบ็คโฮตักผักตบชวา ในการจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง เพื่อเตรียมสถานที่ลอยกระทงให้กับวัดมะขาม ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ที่กำลังจะมาถึง

มอบเงินกิจกรรมวิ่งการกุศล

นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายเชิดสกุล พลารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม นางสมใจ วิเศษดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม นำเงินที่ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑” จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้กับ ๔ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ วัดมะขาม โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงพยาบาลมะขาม เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำเภอมะขาม