หัวหน้าส่วนราชการ

โครงสร้างภายในของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ได้
ก าหนดเรื่องโครงสร้างภายในของเทศบาลไว้อย่างกว้าง ๆ ดังนี้
(1) ส านักงานปลัดเทศบาล
(2) ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดดดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอื่นในข้างต้น ให้เป็นไปตามที่
นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดดดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ดดย
คณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) ยังได้ประกาศก าหนดการแบ่งดครงสร้างส่วนราชการในเทศบาล ให้เทศบาล
มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้
(1) ส านักปลัดเทศบาล
(2) กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งประกอบด้วย
(2.1) ส่วนราชการที่เป็นส านักหรือกอง
– การคลัง
– การช่าง
– การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– การศึกษา
– วิชาการและแผนงาน
– การประปา
– การแพทย์
– การช่างสุขาภิบาล
– สวัสดิการสังคม
(2.2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

Read more