ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรา 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ในส่วนอัตรากำลัง ดังนี้

ขอกำหนด/ปรับปรุง/ยุบเลิก หมายเหตุ

กองคลัง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

ยุบเลิกตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป

 ตำแหน่ง คนงาน

งานธุรการ

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 

กองช่าง

งานสาธารณูปโภค

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more