การรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งานการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒