การรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัดนี้ได้สิ้นสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Read more