ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ