สถาพเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ                                                                                                                                          การเกษตร ประชากรในเขตส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  และการบริการและมีประชากรบางส่วนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การทำสวนผลไม้  เช่น  เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมจะอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลมะขาม                                                                                                                                        การบริการ     ร้านเสริมสวยและตัดผม  11  แห่ง                                                                                               อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน  เช่น ประกอบทำเหรียญหล่อพระ , ทำธูปหอม  จำนวน  1  แห่ง    การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม                                                                                   – ตลาดสด  1  แห่ง                                                                                                                                                    – ร้านค้าทั่วไป  80  แห่ง                                                                                                                                          – การบริการ 10 แห่ง                                                                                                                         รายได้ประชากร  รายได้หลักของประชากรในเขตมาจากการค้าขาย และบริการ    ทำสวนผลไม้