ประวัติความเป็นมา

ในอดีตพบว่าเส้นทาง”ม้าข้าม” หรือหมู่บ้าน “มาขาม” นี้ในปีหนึ่งๆ ปรากฎมีผู้เสียชีวิตด้วยไข้ป่า และสัตว์ร้ายเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นที่เกรงกลัวแก่ผู้ทราบข่าวและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านไปมาเป็นอย่างมาก

Read more

สภาพทั่วไป

สภาพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่าน ติดกับเขา 1 แห่ง คือ เขาพระบาทมะขาม และติดกับหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ (หนองตะพง) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี

Read more