ประวัติความเป็นมา

ตำบลมะขาม คำว่า “มะขาม” ซึ่งเป็นชื่อของตำบล ตามหลักฐานต่างๆ เชื่อว่าเดิมนั้นชาวบ้านเรียกว่า “ม้าข้าม” เนื่องจากเชื่อกันว่า มาจากการใช้เส้นทางเดินทางแต่โบราณ ก่อนเข้าถึงหมู่บ้าน เป็นเส้นทางสำหรับคนและม้าใช้ข้ามไปมาหาสู่กัน ซึ่งแต่เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความน่าเกรงขาม ต่อสภาพพื้นที่เดิมที่เป็นป่ารกทึบ โดยเฉพาะบริเวณสองริมทางไม่มีบ้านเรือนราษฎรอยู่เลย ซึ่งการเดินทางไปมาระหว่างเมืองกับหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน นั้น มีเพียงเส้นทางสำหรับคนกับม้านี้ เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด โดยเชื่อกันว่าจากถนนสายม้าข้ามนี้ในอดีตนั้น จึงทำให้คนทั่วไปได้รู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ในชื่อว่า”ม้าข้าม”กันอย่างแพร่หลาย Read more

สภาพทั่วไป

สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่าน ติดกับเขา 1 แห่ง คือ เขาพระบาทมะขาม และติดกับหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ (หนองตะพง) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี Read more