สถานที่ตั้งเทศบาลตำบลมะขาม

สภาพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่าน ติดกับเขา 1 แห่ง คือ เขาพระบาทมะขาม และติดกับหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ (หนองตะพง) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี
Read more

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

ลักษณะที่ตั้งอาณาเขตและเขตการปกครอง
เทศบาลตำบลมะขาม  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  มีระยะการเดินทางโดยรถยนต์  ห่างจากกรุงเทพฯ  ไปทางทิศตะวันออก  ประมาณ 230 กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศเหนือระยะทาง  12  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  0.7553 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้                            ทิศเหนือ   จรดหนองตะพอง
ทิศตะวันตก   จรดคลองมะขาม
ทิศตะวันออก   จรดหนองตะพอง
ทิศใต้   จรดคลองมะขาม