ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง                                                                                                                                                การคมนาคมในเขตเทศบาลมีถนนที่สำคัญ   จำนวน   4    สาย                                                                                            – ทางหลวง 1  สาย  คือเส้นทางสาย  317                                                                                                                  – สะพาน  ค.ส.ล.  ข้ามคลองมะขามและแบ่งเขตเทศบาล  จำนวน  4   สะพาน                                                        – การคมนาคม/การขนส่ง   มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  เส้นทางสายจันทบุรี – สระแก้ว  มีรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (รถยนต์ 2 แถว)  ที่วิ่งรับผู้โดยสารภายในเขตเทศบาล                      การไฟฟ้า                                                                                                                                                           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   ร้อยละ  100  ของครัวเรือน     เทศบาลตำบลมะขาม  ได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลมะขามได้ร้อยละ  98  ของพื้นที่ในเขตเทศบาล                        การประปา                                                                                                                                                      จำนวนครัวเรือนที่มีประปา ร้อยละ  95  ของครัวเรือน  โดยสำนักงานประปาจังหวัดจันทบุรี  ไม่มีประปาใช้          ร้อยละ  5   ของครัวเรือน (ใช้น้ำบ่อ)