ประวัติความเป็นมา

ตำบลมะขาม คำว่า “มะขาม” ซึ่งเป็นชื่อของตำบล ตามหลักฐานต่างๆ เชื่อว่าเดิมนั้นชาวบ้านเรียกว่า “ม้าข้าม” เนื่องจากเชื่อกันว่า มาจากการใช้เส้นทางเดินทางแต่โบราณ ก่อนเข้าถึงหมู่บ้าน เป็นเส้นทางสำหรับคนและม้าใช้ข้ามไปมาหาสู่กัน ซึ่งแต่เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความน่าเกรงขาม ต่อสภาพพื้นที่เดิมที่เป็นป่ารกทึบ โดยเฉพาะบริเวณสองริมทางไม่มีบ้านเรือนราษฎรอยู่เลย ซึ่งการเดินทางไปมาระหว่างเมืองกับหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน นั้น มีเพียงเส้นทางสำหรับคนกับม้านี้ เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด โดยเชื่อกันว่าจากถนนสายม้าข้ามนี้ในอดีตนั้น จึงทำให้คนทั่วไปได้รู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ในชื่อว่า”ม้าข้าม”กันอย่างแพร่หลาย Read more

สภาพทั่วไป

สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่าน ติดกับเขา 1 แห่ง คือ เขาพระบาทมะขาม และติดกับหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ (หนองตะพง) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี Read more

สถานที่ตั้งเทศบาลตำบลมะขาม

สภาพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่าน ติดกับเขา 1 แห่ง คือ เขาพระบาทมะขาม และติดกับหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ (หนองตะพง) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียวเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี
Read more

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง                                                                                                                                                การคมนาคมในเขตเทศบาลมีถนนที่สำคัญ   จำนวน   4    สาย                                                                                            – ทางหลวง 1  สาย  คือเส้นทางสาย  317                                                                                                                  – สะพาน  ค.ส.ล.  ข้ามคลองมะขามและแบ่งเขตเทศบาล  จำนวน  4   สะพาน                                                        – การคมนาคม/การขนส่ง   มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  เส้นทางสายจันทบุรี – สระแก้ว  มีรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (รถยนต์ 2 แถว)  ที่วิ่งรับผู้โดยสารภายในเขตเทศบาล                      การไฟฟ้า                                                                                                                                                           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   ร้อยละ  100  ของครัวเรือน     เทศบาลตำบลมะขาม  ได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลมะขามได้ร้อยละ  98  ของพื้นที่ในเขตเทศบาล                        การประปา                                                                                                                                                      จำนวนครัวเรือนที่มีประปา ร้อยละ  95  ของครัวเรือน  โดยสำนักงานประปาจังหวัดจันทบุรี  ไม่มีประปาใช้          ร้อยละ  5   ของครัวเรือน (ใช้น้ำบ่อ)

 

สถาพเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ                                                                                                                                          การเกษตร ประชากรในเขตส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  และการบริการและมีประชากรบางส่วนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การทำสวนผลไม้  เช่น  เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมจะอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลมะขาม                                                                                                                                        การบริการ     ร้านเสริมสวยและตัดผม  11  แห่ง                                                                                               อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน  เช่น ประกอบทำเหรียญหล่อพระ , ทำธูปหอม  จำนวน  1  แห่ง    การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม                                                                                   – ตลาดสด  1  แห่ง                                                                                                                                                    – ร้านค้าทั่วไป  80  แห่ง                                                                                                                                          – การบริการ 10 แห่ง                                                                                                                         รายได้ประชากร  รายได้หลักของประชากรในเขตมาจากการค้าขาย และบริการ    ทำสวนผลไม้