วิสัยทัศน์

“เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุข สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพประชาชน แข็งแรงทุกเพศทุกวัย ใส่ใจการให้บริการ”

Read more