วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                   เทศบาลตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระยะ 4  ปี  2561- 2564  ดังนี้ “ เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุข   สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย   สุขภาพประชาชน  แข็งแรงทุกเพศทุกวัย  ใส่ใจการให้บริการ”

พันธกิจ

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ  และได้มาตรฐาน

(2) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน

(3) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม

(4) ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(5) อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล