ประวัติความเป็นมา

ตำบลมะขาม คำว่า “มะขาม” ซึ่งเป็นชื่อของตำบล ตามหลักฐานต่างๆ เชื่อว่าเดิมนั้นชาวบ้านเรียกว่า “ม้าข้าม” เนื่องจากเชื่อกันว่า มาจากการใช้เส้นทางเดินทางแต่โบราณ ก่อนเข้าถึงหมู่บ้าน เป็นเส้นทางสำหรับคนและม้าใช้ข้ามไปมาหาสู่กัน ซึ่งแต่เดิมหมู่บ้านแห่งนี้เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความน่าเกรงขาม ต่อสภาพพื้นที่เดิมที่เป็นป่ารกทึบ โดยเฉพาะบริเวณสองริมทางไม่มีบ้านเรือนราษฎรอยู่เลย ซึ่งการเดินทางไปมาระหว่างเมืองกับหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน นั้น มีเพียงเส้นทางสำหรับคนกับม้านี้ เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด โดยเชื่อกันว่าจากถนนสายม้าข้ามนี้ในอดีตนั้น จึงทำให้คนทั่วไปได้รู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ในชื่อว่า”ม้าข้าม”กันอย่างแพร่หลาย Read more

ประวัติเทศบาล

        เทศบาลตำบลมะขาม ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116  ตอนที่ 5  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542

          คําว่า “มะขาม” ซึ่งเป็นชื่อของหมู่บ้านได้เรียกขานกันมานาน ตามการสันนิษฐานและปรากฏหลักฐานต่าง ๆ พอน่าเช่ื่อได้ว่า เดิมชื่อหมู่บ้านนั้น ชาวบ้านพากันเรียกว่า “บ้านมาขาม” ซึ่งแปลว่า เกรงกลัว หรือเกรงขาม เนื่องจากปรากฏว่าภูมิประเทศของหมู่บ้านแต่เดิมเป็นป่ารกทึบไม่มีบ้านเรือนราษฎรอยู่อาศัย เมื่อมีย้ายอําเภอมาตั้งใหม่ ๆ จะมีบ้านเรือนราษฎรเพียง 3-4 หลังคาเรือนการเดินทางค่อนข้างลําบากและเปลี่ยวมาก รวมถึงมีไข้ป่า และสัตว์ร้ายนานาชนิดชุกชุมทําให้เป็นที่เกรงกลัวหรือเกรงขามแก่บรรดาผู้ที่เดินทางผ่านไปมาเป็นอย่างยิ่ง        ดังนั้นในปีหนึ่ง ๆ มีคนเสียชีวิตด้วยไข้ป่า และสัตว์ทําร้ายเป็นจํานวนมาก จึงได้ขนานนามหมู่บ้านนี้ขึ้นว่า “บ้านมาขาม” ครั้นต่อมาการเรียกขานนามหมู่บ้านนี้ก็ค่อย ๆ เพี้ยนไปจากคําว่า “มาขาม” ออกเสียงยาวเป็น “มะขาม” และ
กลายเป็น “บ้านมะขาม” ในที่สุด

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                   เทศบาลตำบลมะขาม  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาระยะ 4  ปี  2561- 2564  ดังนี้ “ เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุข   สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย   สุขภาพประชาชน  แข็งแรงทุกเพศทุกวัย  ใส่ใจการให้บริการ”

พันธกิจ

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ  และได้มาตรฐาน

(2) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรมนำความรอบรู้อย่างเท่าทัน

(3) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม

(4) ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(5) อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาล