ประวัติความเป็นมา

ในอดีตพบว่าเส้นทาง”ม้าข้าม” หรือหมู่บ้าน “มาขาม” นี้ในปีหนึ่งๆ ปรากฎมีผู้เสียชีวิตด้วยไข้ป่า และสัตว์ร้ายเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นที่เกรงกลัวแก่ผู้ทราบข่าวและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านไปมาเป็นอย่างมาก อ่านต่อ…

Read more

ประวัติเทศบาล

        เทศบาลตำบลมะขาม ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยผลของพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116  ตอนที่ 5  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 อ่านต่อ…

Read more

วิสัยทัศน์

“เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุข สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพประชาชน แข็งแรงทุกเพศทุกวัย ใส่ใจการให้บริการ” อ่านต่อ…

Read more