โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม กล่าวเปิดโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง “ชุมชนย่อยที่ 1”(ตลาดล่าง) โดยวิทยากรอบรม ดร.เกียรติภูมิ จันเต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปัถวี บรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

Read more