ระเบียบว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ.2555

ระเบียบเทศบาลตำบลมะขาม ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ.2555 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555

Read more

โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม กล่าวเปิดโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง “ชุมชนย่อยที่ 1”(ตลาดล่าง) โดยวิทยากรอบรม ดร.เกียรติภูมิ จันเต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปัถวี บรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร Read more