คำถาม : เบอร์โทรติดต่อเกี่ยวกับงานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่นติดต่อหน่วยงานไหน

คำตอบ : กองการศึกษา เบอร์ 039-389139 ต่อ  105

คำถาม : เบอร์โทรติดต่อเกี่ยวกับงานส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการติดต่อติดต่อหน่วยงานไหน

คำตอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เบอร์ 039-389139

คำถาม : เบอร์โทรติดต่อเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลติดต่อหน่วยงานไหน

คำตอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ 039-389139 ต่อ 112