ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางศิริวัลย์ เศษอ่อน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม นำเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ทัศนศึกษาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) โดยเข้าเยี่ยมชมแมลงเศรษฐกิจเช่น ผึ้ง ชันโรง ไส้เดือน จิ้งหรีด การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะช่ำกล้ามะนาว ฝึกปฏิบัติการทำสบู่น้ำผึ้ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กเกิดทักษะที่สำคัญสำหรับการสร้างองค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมพร้อมกัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ศูนย์ผึ้ง)ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง Read more