รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 ประจำปี 2562

สติถิร้องเรียน ต.ค.61-มี.ค.62

รายงานสถิติผู้มารับบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสถิติผู้มารับบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more

รายงานสถิติผู้มารับการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสถิติผู้มารับการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561

จากการปฏิบัติงานในช่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา มีผู้มาขอรับบริการ จำนวน 6 ราย

Read more