รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอให้บันทึกข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read more
1 2 3