รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน

Read more

รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       เทศบาลตำบลมะขาม ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น
       บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดแนบท้าย
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 รอบ 6 เดือน จากจำนวนโครงการทั้งหมด 33 โครงการ ได้รายงานแล้ว 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน เทศบาลตำบลมะขามได้ร้อยละ 66.67 (มาก)

Read more