ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลมะขาม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561  ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 140 110 78.57
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 215 175 81.4
ด้านที่ 3  การบริหารงานการเงินและการคลัง 250 188 75.2
ด้านที่ 4  การบริการสาธารณะ 345 285 82.61
ด้านที่ 5  ธรรมาภิบาล 65 56 86.15
     รวม 1,015 814 80.2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more