ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อ่านต่อ…

Read more