รายงานความพึงพอใจภาคประชาชนต่อการทำงานของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานความพึงพอใจภาคประชาชนต่อการทำงานของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชน

Read more

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริก […]

Read more