การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลมะขาม

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลมะขาม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีดังนี้

  1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.40 โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
  2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ  ความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 79.40 โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
  3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.40 โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ อาคาร สถานที่ที่มีความสะอาดปลอดภัย
  4. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.40 โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หากทุกคนทำความสะอาดหน้าบ้านและคัดแยกขยะมูลฝอยจะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น

Read more