การขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

การขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหา อ่านต่อ… อ่านต่อ…

Read more

การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตจำนหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตจำนหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธ อ่านต่อ… อ่านต่อ…

Read more

การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอรับ ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ อ่านต่อ… อ่านต่อ…

Read more

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งป อ่านต่อ… อ่านต่อ…

Read more