ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

เลขประจำ

ตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

สอบสัมภาษณ์

(100 คะแนน)

คะแนนรวม

(100 คะแนน)

02-001

นายฉัตรชัย  ทองเจียน

90.00

90.00

ลำดับที่ 1

                    หมายเหตุ  ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและให้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่  1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะขาม

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

                  ตามที่ เทศบาลตำบลมะขาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2562  นั้น

                   บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้ว และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

กองคลัง

ประเภท

ตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

ทั่วไป

คนงาน

02-001

นายฉัตรชัย  ทองเจียน

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ          การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

  1. พนักงานจ้างประเภททั่วไป

                       ตำแหน่ง คนงาน สังกัดงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง  จำนวน 1 อัตรา

                   โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Read more

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลมะขาม ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยได้มีการเลือกสรรในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ การรวมคะแนนในการเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลคะแนนของผู้เข้ารับการเลือกสรรปรากฎ ดังนี้

กองการศึกษา

เลขประจำ

ตัวสอบ

ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล คะแนนที่ได้ คิดเป็น

ร้อยละ

หมายเหตุ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

(30 คะแนน)

ภาคความเหมาะสม

กับตำแหน่ง

(30 คะแนน)

สอบสัมภาษณ์

(40 คะแนน)

05-001 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวณิชกุล  คุณสุข 20.00 19.00 35.40 74.40 ลำดับที่ 1

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลมะขาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศฉบับลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่  12-20 มีนาคม 2562 นั้น
บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครแล้ว และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
กองการศึกษา   

ประเภท ตำแหน่ง เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
ภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 05-001 นางสาวณิชกุล  คุณสุข

2.  วิธีการสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ต้องผ่านการคัดเลือก ดังนี้
-สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป, ความรู้เฉพาะตำแหน่ง)    60  คะแนน
-สอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)                    40 คะแนน
รวม 100 คะแนน

ระเบียบที่ใช้ในการคัดเลือก
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 30 คะแนน)
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
9.ภาษาไทย
10.โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
11.ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
12.ข้อมูลเทศบาลตำบลมะขาม

ภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อสอบปรนัย 60 ข้อ 30 คะแนน)
1.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
7.ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
8.ความรู้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ 40 คะแนน)
โดยการสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา การแต่งกาย ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ  มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติ แรงจูงใจ เป็นต้น

3.วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันคัดเลือก วิชา เวลา สถานที่สอบ
วันที่ 26 มีนาคม 2562 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) 09.00 – 10.00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะขาม
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) 10.00 – 11.00 น.
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องกิจการสภาเทศบาล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more