โอน (ย้าย) พนักงาน

นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม พนักงานเทศบาลตำบลมะขาม ให้การต้อนรับ นายสหรัฐ อุษณวศิน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน สังกัดงานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน สังกัดงานสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลตำบลมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ศาลเจ้าพ่อเขามะขาม-ของดีมะขาม

ศาลเจ้าพ่อเขามะขาม
ที่ตั้ง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม
เป็นสถานที่กราบไหว้สักการะของผู้ที่เคาราพนับถือทั่วไป เป็นที่พึ่งทางจิตใจ ให้กับประชาชนในเขตอำเภอมะขาม

วัดมะขาม วิหารท่านพ่อใย – ของดี

พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ใย สุวฑฺฒิโก)

ประวัติของท่านพ่อสังเขปมีดังนี้ พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต(ใย สุวฑฺฒิโก) เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๑๐ ของวัดมะขาม
พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ใย สุวฑฺฒิโก) เกิดที่ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๕ ตรงกับวันเสาร์ เดือน ๑๒ แรม ๘ ค่ำ เป็นบุตรนายมั่น นางตอง พงษ์มิตร นามเดิมท่านคือใย มีพี่น้องรวมทั้งหมด ๖ คน ชาย ๕ หญิง ๑ ท่านเป็น บุตร คนที่ ๒ บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๖ เวลา ๑๕.๒๕ น. ณ พัทธสีมาวัดพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี โดยมี พระธรรมวงศาจารย์ วัดโบสถ์เมืองจันทร์ เป็นอุปัชฌาย์ พระอธิการแผน วัดพลับพลา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการแย้ม วัดดอนตาล เป็นพระอนุศาสนาจารย์ จำพรรษาอยู่ที่วัดพลับพลาได้ ๑๒ พรรษา
ต่อมาพระครูนิเทศคณานุศิษย์ เป็นผู้นิมนต์ให้ มาเป็นเจ้าอาวาสวัดมะขาม ในขณะนั้น มีภิกษุจำพรรษาอยู่ ๓ องค์ สภาพวัด มีความเจริญในยุคเก่า

กิจศาสนา
สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม ขึ้นที่วัดมะขาม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘
สร้างหอฉัน สร้างกุฎีจำนวน ๔ หลัง
สร้างอุโบสถหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ สำเร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕

สมณศักดิ์ โดยลำดับดังนี้
๑. พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้นักธรรมตรี
๒. วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๐ ได้รับตำแหน่งพระอธิการ
๓. วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๐ ได้รับตราตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์
๔. วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๑ ได้รับตำแหน่งเจ้าอธิการ
๖. วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗ ได้รับตำแหน่งพระครูประทวน
๗. วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗ ได้รับตำแหน่งพระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต
๘. วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
๙. พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธาน การสอบธรรมสนามหลวง
๑๐. วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับตำแหน่งเป็น ประธานการสอบธรรมสนามหลวง
๑๑. วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอมะขาม
๑๒. วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอมะขาม

พระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ใย สุวฑฺฒิโก) มรณภาพเมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
รวมอยู่ในสมณเพศได้ ๗๔ พรรษา อายุ ๙๕ ปี Read more