ประชุมสภาเทศบาลตำบลมะขาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกอบกับนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม ได้ลงนามประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ อ่านต่อ…

Read more

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะขาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อ่านต่อ…

Read more

โครงการประชุมประชาคม

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) อ่านต่อ…

Read more