จิตอาสาทำความสะอาด

เทศบาลตำบลมะขาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และเก็บขยะริมสองข้างทางบริเวณริมถนนสุขาภิบาล 1 เพื่อให้เกิดความสวยงาม และภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดจันทบุรี ในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงาม ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ตามบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะขาม ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม รับการสนับสนุนจาก นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อป้องกันการติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ บริเวณตลาดสด วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขาม สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯเทศบาลตำบลมะขาม แห่งชุมชน

แจ้ง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี


นายประวิช เลิศพรทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นางสาวอ้อมใจ กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการค้า ร้านอาหาร และร้านเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายและบริการเฉพาะเพื่อนำกลับบ้าน เป็นการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม 2563

อนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลมะขามร่วมกับ อสม.ตำบลมะขาม จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนชนในพื้นที่ รอบแรกจำนวน 1,600 ชิ้น โดยขณะนี้ อสม.ตำบลมะขาม กำลังดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมอีก เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากประชาชนท่านใดยังไม่ได้รับหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถติดต่อ อสม. ในพื้นที่ของท่านได้ เทศบาลตำบลมะขามขอขอบคุณ อสม.ตำบลมะขามทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชน ในวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓