กั้นฝายน้ำล้น

เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่กั้นฝายน้ำล้นในชุมชนย่อยที่ ๔ บ้านหนองแฟบ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการทำเกษตรต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนย่อยที่ ๔ บ้านหนองแฟบ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง

นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายดิลก บัวเกิด นายกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นำพนักงานเทศบาล ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง จัดโดยเทศบาลตำบลมะขาม ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันเก็บผักตบชวา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณปากอ่างเก็บน้ำหนองตะพอง

เตรียมสถานที่ลอยกระทง

เทศบาลตำบลมะขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่ท่าน้ำวัดมะขามทำความสะอาดต่างๆ การปรับแต่งพื้นที่น้ำโดยใช้รถแบ็คโฮตักผักตบชวา ในการจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง เพื่อเตรียมสถานที่ลอยกระทงให้กับวัดมะขาม ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ที่กำลังจะมาถึง

มอบเงินกิจกรรมวิ่งการกุศล

นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม นายพรรณ คุณสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลมะขาม นายเชิดสกุล พลารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม นางสมใจ วิเศษดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะขาม นำเงินที่ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “มะขามรัน วันท่านพ่อใย ก้าวแลกบุญ ครั้งที่ ๑” จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้กับ ๔ หน่วยงาน หน่วยงานละ ๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ วัดมะขาม โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ โรงพยาบาลมะขาม เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอำเภอมะขาม

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลมะขาม เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ รายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะขาม ลักษณะของกิจกรรมที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ รายงานการรับเงิน-จ่ายเงินประจำเดือนกันยายน ประจำไตรมาสที่ ๔ และประจำปีงบประมาณ การรับรองรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ เสนอแผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓ (จากทางกลุ่มองค์กร ภาคประชาชน) พิจารณาแผนงาน/โครงการประจำปี ๒๕๖๓ อนุมัติการใช้งบประมาณที่สอดคล้องตามแผนงาน ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม