การควบคุมและป้องกันโรค

                     เทศบาลตำบลมะขาม  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมดำเนินงานกับทางเทศบาลตำบลมะขาม ในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

                     1.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลาย โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ  ได้แก่  เก็บบ้านให้โล่ง เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้ยุงลายไปหลบซ่อน  เก็บขยะ กองขยะในบ้าน  นอกบ้าน เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บน้ำ  ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด  หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ หรือเลี้ยงปลาหางนกยูงในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดยุงลาย ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์

                     2.กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน  ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ตามห้องนอน มุมอับ และที่พักอาศัย

                      3.ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้ยาทากันยุง และ/หรือ นอนกางมุ้ง

                     และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพ่นสารเคมี โดยการเปิดประตู / หน้าต่างให้เจ้าหน้าที่เข้าพ่นหมอกควัน และปิดประตู/หน้าต่างให้สนิท เมื่อเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมีเสร็จแล้ว

Read more

ระเบียบว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ.2555

ระเบียบเทศบาลตำบลมะขาม ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมและสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลมะขาม พ.ศ.2555 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555

Read more

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลมะขาม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561  ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 140 110 78.57
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 215 175 81.4
ด้านที่ 3  การบริหารงานการเงินและการคลัง 250 188 75.2
ด้านที่ 4  การบริการสาธารณะ 345 285 82.61
ด้านที่ 5  ธรรมาภิบาล 65 56 86.15
     รวม 1,015 814 80.2

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more