รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การควบคุมและป้องกันโรค

                     เทศบาลตำบลมะขาม  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมดำเนินงานกับทางเทศบาลตำบลมะขาม ในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

                     1.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลาย โดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ  ได้แก่  เก็บบ้านให้โล่ง เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้ยุงลายไปหลบซ่อน  เก็บขยะ กองขยะในบ้าน  นอกบ้าน เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บน้ำ  ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด  หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ หรือเลี้ยงปลาหางนกยูงในแหล่งน้ำเพื่อกำจัดยุงลาย ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์

                     2.กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยภายในบ้าน  ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ตามห้องนอน มุมอับ และที่พักอาศัย

                      3.ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ใช้ยาทากันยุง และ/หรือ นอนกางมุ้ง

                     และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพ่นสารเคมี โดยการเปิดประตู / หน้าต่างให้เจ้าหน้าที่เข้าพ่นหมอกควัน และปิดประตู/หน้าต่างให้สนิท เมื่อเจ้าหน้าที่พ่นสารเคมีเสร็จแล้ว

Read more