ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1